Privacyverklaring PWRFULL

Artikel 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens
PWRFULL is een onderneming gericht op het geven van personal trainingen, zowel digitaal (online) als op locatie (offline) en voedingsadviezen en op de verkoop van verschillende sportartikelen, online fitness- en online voedingsprogramma’s. Met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van PWRFULL gelden de volgende wettelijke kaders:
– De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
– De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

Artikel 2. Omschrijving persoonsgegevens
PWRFULL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van PWRFULL en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan PWRFULL heeft verstrekt. PWRFULL kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw betalingsgegevens en uw IP-adres.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Uw persoonsgegevens kunnen door PWRFULL worden verwerkt voor: het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u, om het adres voor de levering van producten vast te stellen, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te laten plaatsvinden, u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst, om de diensten/bedrijfsactiviteiten van PWRFULL te optimaliseren en om de relatie met u (als klant) te onderhouden.

Artikel 4. Bewaartermijn persoonsgegevens
PWRFULL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie artikel 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 10 jaar worden bewaard (afgaande op de termijn die de Belastingdienst stelt op het bewaren van administratie).

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens met derden
PWRFULL verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. PWRFULL kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een postorderbedrijf om de gekochte producten op het door u opgegeven adres te laten bezorgen en aan een betalingsverwerker om de betaling, voor de gekochte producten, te laten plaatsvinden.

Artikel 6. Marketingactiviteiten
PWRFULL houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging van gegevens, die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen
PWRFULL verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. PWRFULL kan echter niet controleren of een bezoeker 17 jaar of ouder is. PWRFULL raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat de persoonsgegevens van hun kinderen verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

Artikel 8. Beveiliging persoonsgegevens
PWRFULL gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt PWRFULL zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. PWRFULL beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met PWRFULL (zie artikel 13 voor de contactgegevens).

Artikel 9. Rechten van betrokkenen
PWRFULL honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval PWRFULL), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar: hello@pwrfull.nl. PWRFULL zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 10. Cookies
PWRFULL maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Artikel 11. Wijziging Privacyverklaring
PWRFULL behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van PWRFULL worden gepubliceerd: www.pwrfull.nl.

Artikel 12. Vragen en/of klachten
Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met PWRFULL. Naast het recht om een klacht in te dienen bij PWRFULL, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

Artikel 13. Contactgegevens PWRFULL
Bedrijfsnaam: PWRFULL KvK-nummer: 89222091
Adres: Danzigerkade 63A E-mail: hello@pwrfull.nl Postcode en plaats: 1013AP Amsterdam Website: www.pwrfull.nl