ALGEMENE VOORWAARDEN PWRFULL

Tot stand gekomen op 2 februari 2021, bewerkt op 18 maart 2024
PWRFULL is gevestigd aan Danzigerkade 63, 1013AP te Amsterdam en ingeschreven bij de KvK onder nummer 89222091.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

PWRFULL: PWRFULL is een onderneming gericht op het geven van personal trainingen, zowel digitaal (online) als op locatie (offline) en voedingsadviezen (dit zijn de “Diensten”) en op de verkoop van verschillende sportartikelen, online fitness- en online voedingsprogramma’s (dit zijn de “Producten”)

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen PWRFULL en de Wederpartij, gericht op het verlenen van Diensten (alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die PWRFULL voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht) en/of op het verkopen van Producten (alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen PWRFULL en de Wederpartij).

Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen en/of Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Wederpartij worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Consument: De Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (particulieren)

Bedrijf: De Wederpartij, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (zakelijke klanten)

Koop op afstand: De Overeenkomst tussen de PWRFULL en de Wederpartij, waarbij bij het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld een website of telefoon). De verkoop van sportartikelen via de website van PWRFULL valt onder Koop op afstand.
Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen PWRFULL en de Wederpartij, waarbij bij het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld een website of telefoon). Het digitaal aanbieden van personal trainingen valt onder Dienstverlening op afstand.

Prijs: De financiële vergoeding die voor de koop en de levering van de Producten en/of voor de uitvoering van de Diensten met de Wederpartij is overeengekomen en die de Wederpartij aan PWRFULL is verschuldigd.

Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het Product verkrijgt en/of de Dienst wordt verricht.

Artikel 2 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen PWRFULL en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten waarbij PWRFULL derden heeft ingeschakeld. In het geval de Wederpartij (in hoedanigheid van een Bedrijf) zelf ook algemene voorwaarden hanteert, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden PWRFULL en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met PWRFULL zijn overeengekomen.
Indien PWRFULL niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PWRFULL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes
Alle aanbiedingen en/of offertes van PWRFULL zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Alle aanbiedingen en/of offertes gelden zolang de voorraad strekt.

PWRFULL kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is PWRFULL daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PWRFULL anders aangeeft.

Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4 Totstandkoming en duur Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand doordat de Wederpartij de aanbieding en/of offerte van PWRFULL tijdig, voordat zij is vervallen, heeft aanvaard.
De Overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de verkoop van de Producten en/of de duur van de uitvoering van de Diensten. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat PWRFULL hetgeen zij op grond van de Overeenkomst verplicht is (leveren van de Producten en/of uitvoeren van de Diensten) tijdig en conform hetgeen is overeengekomen, heeft voldaan en op het moment dat de Wederpartij hetgeen hij/zij op grond van de Overeenkomst verplicht is (het betalen van de Prijs) tijdig en volledig heeft voldaan.

Artikel 5 Beëindiging Overeenkomst
De Wederpartij kan de Overeenkomst, met betrekking tot de offline Diensten (abonnement), de personal training en voedingsadviezen op locatie, te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, schriftelijk opzeggen.

Indien en voor zover de Overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd en er sprake is van een pakketvorm geldt een afkoopsom. Ten tijde van opzegging dient het verschil (minder sessies afnemen dan ingekocht) alsnog achteraf voldaan te worden aan PWRFULL.

PWRFULL zal bij schriftelijke opzegging van een pakketvorm (minder sessies afnemen dan ingekocht) aansluiting zoeken bij het uurtarief welke wordt gehanteerd door PWRFULL voor het dichts aansluitende pakket.
In het geval dat de Wederpartij een blessure heeft opgelopen dient de Wederpartij aantoonbaar te maken bij PWRFULL dat deelname aan de trainingen niet mogelijk is. PWRFULL biedt in dat geval bevriezing aan van de Diensten. In het geval van een langdurige blessure kan de Overeenkomst opgezegd worden. PWRFULL biedt in dat geval geen restitutie aan. Wel is er de mogelijkheid om op te zeggen conform hetgeen is bepaald omtrent de afkoopsom, zoals hierboven genoemd.
De Wederpartij kan de Overeenkomst, met betrekking tot de online Diensten (de digitale personal training en voedingsadviezen), niet opzeggen. Voor meer informatie wordt verwezen naar artikel 9. Deze Overeenkomst eindigt op de overeengekomen einddatum.
De Wederpartij kan de Overeenkomst, met betrekking tot de koop van de Producten, niet opzeggen. Het is wel mogelijk om de Producten te retourneren. Voor meer informatie wordt verwezen naar artikel 9.

PWRFULL is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden in het geval er sprake is van een omstandigheid zoals omschreven in artikel 18.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst
PWRFULL heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

PWRFULL maakt gebruik van de zogeheten tevredenheidsgarantie. Voorwaarde is 3 trainingen risk free. Als de Wederpartij na het volgen van 3 trainingen wil stoppen dan ontvangt de Wederpartij het volledig betaalde bedrag terug, exclusief administratiekosten, indien en voor zover de Wederpartij dit betaald heeft.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle informatie, gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan PWRFULL. Indien de voorgaande informatie, gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft PWRFULL het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7 Prijzen
De Prijzen ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
De Prijzen ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
De Prijzen zijn exclusief extra kosten zoals reis-, parkeer-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
In het geval Producten moeten worden verzonden naar een adres buiten Nederland, zal PWRFULL daarvoor een extra toeslag in rekening brengen.
Indien niet uitdrukkelijk een Prijs is overeengekomen, zal de Prijs worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van PWRFULL.

Artikel 8 Wijziging Prijzen
Indien PWRFULL bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Prijs overeenkomt, dan is PWRFULL gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de Prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien PWRFULL het voornemen heeft om de Prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. PWRFULL zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Indien de verhoging van de Prijs plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
– De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op PWRFULL rustende verplichting ingevolge de wet;
– De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
– PWRFULL alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Artikel 9 Koop en/of Dienstverlening op afstand, retourneren en ruilen
Koop op afstand (zie voor de definitie artikel 1)
In het geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument (let op: niet de Wederpartij in de hoedanigheid van een Bedrijf) het recht dat de Producten binnen 30 dagen geleverd worden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Daarnaast heeft de Wederpartij (Consument) het recht om de Overeenkomst gedurende 14 dagen na de ontvangst van de Producten de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
Herroeping houdt in dat de Wederpartij (Consument) aan PWRFULL schriftelijk laat weten dat hij/zij de Overeenkomst wenst te herroepen. De Wederpartij (Consument) dient de Producten, in de originele verpakking en binnen 14 dagen nadat hij/zij heeft laten weten de Overeenkomst te willen herroepen, terug te sturen naar PWRFULL. Zodra PWRFULL de Producten heeft ontvangen, zal zij de Wederpartij (Consument) hiervan schriftelijk een bevestiging sturen. PWRFULL zal het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen, na ontvangst van de Producten, terugstorten op de rekening van de Wederpartij (Consument).

Dienstverlening op afstand (zie voor de definitie artikel 1)
In het geval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument (let op: niet de Wederpartij in de hoedanigheid van een Bedrijf) in beginsel het recht om de Overeenkomst gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

PWRFULL levert twee soorten Diensten:
– Offline Diensten: personal training en voedingsadviezen op locatie: het is voor de Wederpartij (Consument) mogelijk om de Overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst mits de Diensten nog niet hebben plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om de Overeenkomst te herroepen als er reeds een personal training of voedingsadvies heeft plaatsgevonden. Met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden, gaat de Wederpartij (Consument) er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Dienst uitgevoerd kan worden binnen de herroepingstermijn;
– Online Diensten: digitale personal training: het is, gelet op de aard van deze Diensten,
niet mogelijk om de Overeenkomst te herroepen. Zodra de Overeenkomst is gesloten, zal de Wederpartij (Consument) een PDF-bestand met de personal training ontvangen. Dit document is vanaf dat moment in het bezit van de Wederpartij en kan daarom niet meer worden teruggegeven aan PWRFULL Met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden, gaat de Wederpartij (Consument) er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Overeenkomst met betrekking tot de online Dienst (digitale personal training) niet kan worden herroepen;
– Online Diensten: digitale trainging/voedingsadviezen (toegang tot training/voedingsapp): het is voor de Wederpartij (Consument) mogelijk om de Overeenkomst te herroepen binnen 14 na het sluiten van de Overeenkomst.

De Wederpartij geeft PWRFULL de toestemming om de Prijs voor het gebruik maken van de training/voedingsapp maandelijks af te schrijven middels een automatische incasso. In het geval de Wederpartij (Consument) de Overeenkomst met betrekking tot de online Dienst (digitale training/voedingsadviezen) heeft herroepen binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, maar ook al gebruik heeft gemaakt van de voedingsapp, zal PWRFULL de helft van het betaalde bedrag terugstorten op de rekening van de Wederpartij.

Retourneren
Het is voor de Wederpartij (Consument en Bedrijf) mogelijk om de Producten binnen 14 dagen, nadat zij geleverd zijn, te retourneren. De Producten dienen ongebruikt te zijn, vrij van viezigheid of gebruikssporen en dienen zich te bevinden in de originele verpakking (waarin zij door PWRFULL zijn geleverd).

Ruilen
Het is voor de Wederpartij (Consument en Bedrijf) mogelijk om de Producten binnen 14 dagen, nadat zij geleverd zijn, om te ruilen voor een ander Product. De Producten dienen ongebruikt te zijn, vrij van viezigheid of gebruikssporen en dienen zich te bevinden in de originele verpakking (waarin zij door PWRFULL zijn geleverd). De Wederpartij (Consument en Bedrijf) dient PWRFULL te laten weten voor welk nieuwe Product hij/zij het teruggestuurde Product wil ruilen. Eventuele prijsverschillen zullen door PWRFULL binnen 14 dagen (nadat het nieuwe Product is verstuurd) worden terugbetaald en in het geval de Wederpartij bij moet betalen zal PWRFULL de Wederpartij hiervoor een factuur versturen.

Artikel 10 Levering Producten
De levering van de Producten vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf. De levering vindt plaats doordat de Producten worden geleverd op het door de Wederpartij opgegeven adres.
De Wederpartij is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop hem/haar deze ter hand worden gesteld (Consument) of waarop hem/haar deze ter beschikking staan of ter hand worden gesteld (Bedrijf), tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de Producten weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen. Deze kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 11 Risico-overgang
De Producten zijn tot het tijdstip van de levering (zoals omschreven in artikel 10) voor rekening en risico van PWRFULL Na de levering (zoals omschreven in artikel 10) gaat het risico van de Producten over op de Wederpartij.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten, gaat op de Wederpartij over op het moment dat de Producten aan hem/haar worden geleverd (zoals omschreven in artikel 10).

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
Alle door PWRFULL geleverde Producten blijven eigendom van PWRFULL totdat de Wederpartij hetgeen hij/zij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan (de betaling van de Prijs). Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het Product niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 13 Uitvoering Diensten en gedragsregels
De online Diensten worden als volgt uitgevoerd. Voor de digitale personal training ontvangt de Wederpartij een e-mail met een PDF-bestand ofwel toegang tot de training/voedingsapp.
De Wederpartij heeft beperkt toegang tot de digitale app. De toegang tot de app vervalt automatisch na 12 maanden. Indien de Wederpartij langer dan 3 maanden niet inlogt in de app (digitale omgeving), behoudt PWRFULL zich het recht voor om de app (digitale omgeving) van de klant op inactive te zetten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
De offline Diensten (personal training op locatie) wordt als volgt uitgevoerd: de personal trainingen vinden plaats in het experience center van PWRFULL aan de “Danzigerkade 63” te Amsterdam. De datum en tijdstippen van de personal training wordt in overleg met de Wederpartij vastgesteld.
Voor de Diensten met betrekking tot (zowel online als offline) personal training gelden de volgende gedragsregels. Bij de personal training door PWRFULL dient de Wederpartij op tijd aanwezig te zijn, doch uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de personal training. De Wederpartij dient voor hem/haar comfortabele (sport)kleding te dragen. Tijdens de personal training dient de Wederpartij zich, zowel jegens de trainer en andere aanwezigen, netjes en respectvol te gedragen.
Mocht de Wederpartij een personal training toch niet kunnen volgen, dient hij/zij dit tijdig af te zeggen zodat PWRFULL kan houden met zijn/haar afwezigheid. In het geval de Wederpartij een personal training wil annuleren of verplaatsen, dient de Wederpartij dit minimaal 24 uur voor aanvang van een personal training aan PWRFULL (telefonisch of via een bericht) te laten weten. In het geval de Wederpartij dit niet tijdig (dus niet minimaal 24 uur van tevoren) laat weten, dient hij/zij de personal training gewoon te volgen of gaat de personal training niet door maar is de Wederpartij wel verplicht om deze personal training te betalen. De Wederpartij kan de gemiste personal training op een ander moment niet kosteloos inhalen. De Wederpartij moet dan dus betalen voor zowel de gemiste training, als voor de nieuw geplande personal training.

Artikel 14 Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen
De levering zal plaatsvinden en de Diensten zullen worden uitgevoerd binnen een door PWRFULL opgegeven termijn. Indien een termijn is overeengekomen of opgegeven, is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien PWRFULL informatie, gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering van de Producten of de uitvoering van de Diensten, vangen de termijnen pas aan nadat de Wederpartij deze informatie, gegevens of instructies aan PWRFULL heeft verstrekt.

Artikel 15 Betaling
Bij de Producten zal de betaling plaatsvinden via de website, gelijktijdig met de koop van de Producten (dus voor de levering). Op de website zijn de betalingsmogelijkheden weergegeven.
Bij de Diensten zal de betaling, voor de Wederpartij in de hoedanigheid van een Consument, plaatsvinden via de website (dus voordat de Diensten zijn uitgevoerd). Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van een Bedrijf zal een factuur verstuurd worden. De factuur dient betaald te worden binnen de gestelde termijn voordat de diensten worden uitgevoerd.
PWRFULL maakt het mogelijk dat betaling van een pakket in termijnen kan geschieden, maar er dient altijd vooraf betaald te worden. Voor afloop van het pakket dienen alle sessies voldaan te zijn.

Zolang en voor zover er nog openstaande betalingen zijn is opzeggen van de Overeenkomst niet mogelijk dan wel is beginnen aan toekomstige sessies niet mogelijk, zolang de betreffende termijn niet is voldaan aan PWRFULL.
Na het verstrijken van de vervaldatum is de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf), zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf) is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf) in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf).
De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Bezwaren tegen de hoogte van de Prijs/de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van PWRFULL en de verplichtingen van de Wederpartij jegens PWRFULL onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 Tegoedbon
De Tegoedbon kan alleen worden ingewisseld bij PWRFULL.
De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies. De Tegoedbon is slechts geldig gedurende 1 jaar na de datum van uitgifte.
De Tegoedbon kan niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 17 Opschorting
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft PWRFULL het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is PWRFULL bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
– Na het sluiten van de Overeenkomst PWRFULL omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van PWRFULL kan worden gevergd.
PWRFULL behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Ontbinding
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is PWRFULL bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is PWRFULL bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– Na het sluiten van de Overeenkomst PWRFULL omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van PWRFULL kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van PWRFULL kan worden gevergd;
– De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
– De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
– De Wederpartij komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van PWRFULL op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien PWRFULL de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is PWRFULL niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door PWRFULL geleden schade.

Artikel 19 Overmacht
Als PWRFULL een verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is er sprake van een tekortkoming in de nakoming. Een tekortkoming kan niet aan PWRFULL worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. PWRFULL kan zich in dat geval beroepen op overmacht. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht om de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PWRFULL geen invloed kan uitoefenen en waardoor PWRFULL niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.
PWRFULL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat PWRFULL haar verbintenis had moeten nakomen.
Zowel PWRFULL als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt PWRFULL zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien PWRFULL ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PWRFULL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20 Onderzoekstermijn en garanties
De Wederpartij moet de geleverde Producten op het moment van levering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na levering, te onderzoeken op gebreken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan PWRFULL gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit voor de Wederpartij onmogelijk, dan wel onredelijk bezwarend, is.
Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2 maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal PWRFULL aan de Wederpartij vergoeden.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij PWRFULL binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrekkige Product.
Op de Producten geldt een garantie voor de duur van 6 maanden, te rekenen vanaf het moment van de levering van de Producten. Op de Diensten geldt geen garantie.
Indien een geleverd Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, kan PWRFULL, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot het versturen van een nieuw Product of een terugbetaling van de Prijs.
Wanneer de garantietermijn is verlopen, kan de Wederpartij geen beroep meer doen op garantie. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht of als er sprake is van slijtage door normaal gebruik. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar PWRFULL geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 21 Aansprakelijkheid
PWRFULL is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van PWRFULL Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan: materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij, redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade, redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade (voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade) en redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte (zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek).
PWRFULL is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij, in het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) en niet voor schade, van welke aard dan ook, doordat PWRFULL is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PWRFULL kenbaar behoorde te zijn).
Deelname aan de personal training geschiedt geheel op eigen risico van de Wederpartij. PWRFULL is niet aansprakelijk voor enige schade (bijvoorbeeld blessures) die de Wederpartij oploopt tijdens of ten gevolge van een personal training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. De Wederpartij dient zelf aan te geven of hij/zij blessures of klachten heeft of dat zij zwanger is. Ook is PWRFULL niet aansprakelijk voor schade, diefstal of

vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de personal training. Het meebrengen en bewaren van persoonlijke eigendommen tijdens een personal training geschiedt geheel op eigen risico. Tot slot is PWRFULL niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
Het gebruik van de training/voedingsapp geschiedt geheel op eigen risico van de Wederpartij. PWRFULL is niet aansprakelijk voor enige schade die de Wederpartij oploopt door het gebruik van de training/voedingsapp. Training/voedingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. De Wederpartij dient zelf aan te geven of hij/zij allergieën of bepaalde ziektes heeft of dat zij zwanger is.
Indien PWRFULL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PWRFULL beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door PWRFULL aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat PWRFULL overeenkomstig de verzekering draagt.
De Wederpartij dient de schade waarvoor PWRFULL aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan PWRFULL te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens PWRFULL vervalt binnen 1 jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 22 Vrijwaring en verjaringstermijn
De Wederpartij vrijwaart PWRFULL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Indien PWRFULL door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden PWRFULL zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van PWRFULL en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
Voor alle vorderingen jegens PWRFULL en de door PWRFULL (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.
Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij PWRFULL ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 23 Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht is het recht van de maker van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar, wanneer en door wie het werk openbaar wordt gemaakt of verveelvoudigd.
Het intellectuele eigendomsrecht is het verzamelbegrip voor rechten van makers op intellectuele creaties, bijvoorbeeld: muziek, merken, vormgeving, design, uitvindingen, teksten en foto’s. Het auteursrecht valt onder het intellectuele eigendomsrecht.
Bij de online Diensten die PWRFULL aanbiedt hoort materiaal. Op dit materiaal rust auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht. PWRFULL behoudt, ook nadat de online Diensten zijn voltooid (en de Overeenkomst is geëindigd), alle rechten die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Het materiaal dat PWRFULL gebruikt bij de online Diensten is door haarzelf opgesteld. Het is de Wederpartij niet toegestaan om het materiaal te kopiëren, aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden. Het is de Wederpartij niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de werken te modificeren en vervolgens aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden. Kortom: de Wederpartij mag het materiaal en de inhoud daarvan niet delen met anderen.

Artikel 24 Verwerking van persoonsgegevens
PWRFULL verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige privacywetgeving (de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is).
De persoonsgegevens die de Wederpartij aan PWRFULL verstrekt, zal PWRFULL zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. PWRFULL zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
PWRFULL mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van het leveren van de Producten en de uitvoering van de Diensten.
Het is PWRFULL niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat PWRFULL de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 25 Cookies
Bij het bezoeken van de website kan PWRFULL informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die PWRFULL verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 26 Nieuwsbrief
De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.
De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 27 Wijziging Algemene Voorwaarden
PWRFULL heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. PWRFULL zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 28 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PWRFULL partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 29 Vindplaats Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van PWRFULL en worden meegestuurd bij het sluiten van een Overeenkomst.

De algemene voorwaarden van PWRFULL zijn hier te downloaden als PDF bestand.